24.11.2020 7:00 p.m.
Filharmonia Narodowa w Warszawie

CHOPIN PIANO QUINTET

Schumann Shostakovich Piano Quintets
BUY DVD